MẠN ĐÀM HÔM NAY

BS Nguyễn Trọng Việt, LM Nguyễn Văn Khải, Ô. Nguyễn Đức Luận & GS Lê Tinh Thông

Tri ân Thương Phế Binh VNCH