Quý vị có thể in Phiếu Xin Khấn và gửi về Hội Yểm Trợ Án Tuyên Thánh