Cơ Sở Hy Vọng cùng cộng tác với
LM Hồ Đắc Tâm thực hiện