Nguyễn Trãi (阮廌), hiệu là Ức Trai (抑齋) là đại thần nhà Hậu Lê, một vĩ nhân hiếm có trong lịch sử Việt Nam. Ông có công rất lớn đối với nước nhà. Ông là một anh hùng dân tộc, là nhà chính trị, nhà chiến lược, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà thơ, nhà sử học, nhà địa lý học, nhà làm luật và âm nhạc xuất sắc.