NHẬN ĐỊNH THỜI CUỘC

Cuộc bầu cử sơ bộ “Siêu Thứ Ba” và quan điểm của dân chúng Hoa Kỳ.

Kết quả: Ứng viên Tổng Thống, TNS liên bang …v..v..

Nhận định:

  • Quan điểm của dân Mỹ , những quan tâm chính của người dân?
  • Hướng đi ?
    • Đối nội. Hồ sơ chính: Kinh tế, an ninh biên giới
    • Đối ngoại.