Tiểu sử:

GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP (BA, MS, PhD) chuyên về ngữ học (linguistics) và phương pháp huấn luyện ESL (ESL instruction methodology) đã dạy đại học hơn 40 năm tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông đã về hưu năm 2012 và hiện là Chủ biên Tập San Việt Học http://viethocjournal.com của Viện Việt Học tại Nam California.

QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ GIÁO DỤC theo thứ tự thời gian:

 • 1968 đến 1970 – Giám đốc Trung tâm Thính thị Anh ngữ, Bộ Giáo Dục VNCH, Saigon.
 • 1971 đến 1975 – Giám đốc Trung tâm Sinh ngữ, Viện Đại Học Saigon
 • Giảng sư ngữ học Anh, Đại học Sư phạm Saigon.
 • 1976 đến 1980 – Lecturer, Department of English, San Antonio College, Texas.
 • 1981 đến 1997 – Director, Department of World languages, Dallas Independent School District, Texas.
 • 1998 đến 2003 – Associate Professor of linguistics, Texas Woman’s University.
 • 2004 đến 2012 – Professor of linguistics, Texas Woman’s University.
 • 2012 đến nay – Professor of linguistics emeritus (Tước vị danh dự vĩnh viễn do Texas Woman’s University ân thưởng khi về hưu năm 2012).

TÁC PHẨM GIÁO DỤC ĐẠI HỌC do Giáo sư Đàm Trung Pháp soạn thảo (author) hoặc chủ biên (editor):

 • 1972 – The Fundamentals of English Phonology (Author, Center of Languages, University of Saigon).
 • 1973 – The Fundamentals of English Syntax (Author, Center of Languages, University of Saigon).
 • 1981 – A Contrastive Approach for Teaching ESL to Indochinese Students (Author, Intercultural Development Research Association, San Antonio, Texas).
 • 2006 – Cultural and Linguistic Issues for English Learners (Editor, Federation of North Texas Area Universities).   
 • 2007 – Intercultural Understanding (Editor, Federation of North Texas Area Universities). 
 • 2008 – Current Issues and Best Practices in ESL Education (Editor, Federation of North Texas Area Universities).
 • 2009 – Understanding the English Language Learner (Editor, Federation of North Texas Area Universities). 
 • 2010 – Teaching English Learners: An International Perspective (Editor, Federation of North Texas Area Universities). 
 • 2011 – Linguistic and Cultural Considerations for English Learners (Editor, Federation of North Texas Area Universities). 

BA TUYỆT TÁC TRONG VĂN HỌC MỸ, PHÁP, ĐỨC
(hoàn chỉnh năm 2020)

 • The Old Man and The Sea – Ernest Hemingway
 • Demain, Dès L’Aube – Victor Hugo
 • Die Leiden Des Jungen Werther – Johann Wolfgang Von Goethe

CHINH PHỤ NGÂM DIỄN NÔM MỘT DỊCH PHẨM THẦN KỲ
(viết năm 2011, bổ túc năm 2020)