BS Nguyễn Trọng Việt

Phần một:

Tổng kết tình hình bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020.

______________

Phần hai:

Tổng kết tình hình tại Biển Đông, Biển Hoa Đông.